Regularisatie van ontdoken successie- en registratierechten ongrondwettig

Regularisatie van ontdoken successie- en registratierechten ongrondwettig

In zijn arrest van 19 september 2014 heeft het Grondwettelijk Hof enkele aspecten vernietigd van de fiscale amnestieprocedure die van toepassing was tot 31 december 2013. Evenwel bepaalt het arrest meteen dat deze vernietiging geen gevolgen teweeg brengt voor belastingplichtigen die in het verleden een regularisatie-aangifte hebben ingediend.

Zoals bekend bood de Wet van 27 december 2005 aan belastingplichtigen de mogelijkheid om hun niet-aangegeven inkomsten te regulariseren, mits betaling van de verschuldigde belastingen verhoogd met een boetetarief van 10%. De Wet van 11 juli 2013 voegde een nieuw regularisatiesysteem toe aan de Wet van 27 december 2005. Zo werden de boetetarieven verhoogd, werden de regularisatievoorwaarden gewijzigd en werd bepaald dat de mogelijkheid om een fiscale regularisatie-aangifte in te dienen zou eindigen op 31 december 2013.

Het systeem van fiscale regularisatie bood belastingplichtigen niet enkel de mogelijkheid om inkomstenbelastingen en btw te regulariseren, ook ontdoken successie- en registratierechten konden geregulariseerd worden.

Het is nu juist omtrent de regularisatiemogelijkheid van successie- en registratierechten dat het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat de federale staat haar boekje te buiten is gegaan. Het zijn immers de gewesten die bevoegd zijn om het tarief en de heffingsgrondslag van de successie- en registratierechten te bepalen. De gewesten zijn ook bevoegd om de straffen te bepalen als successie- of registratierechten worden ontdoken.

Gezien de fiscale regularisatie in feite neerkwam op een vrijstelling van strafvervolging, heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat de federale wetgever niet bevoegd was om in een regularisatiemogelijkheid te voorzien voor successie- en registratierechten. Het Hof besluit dan ook dat personen die successie- en registratierechten hebben ontdoken, eigenlijk niet voor regularisatie in aanmerking konden komen. Evenwel bepaalt het Hof meteen dat belastingplichtigen het voordeel dat verbonden was aan de regularisatie zullen behouden, ook al worden de betreffende artikels in de wet vernietigd. Voor mensen die ondertussen geregulariseerd hebben, heeft het arrest dan ook geen concrete gevolgen.