Rookmelders in huurwoningen: nieuwe verplichtingen vanaf 1 januari 2013

Rookmelders in huurwoningen: nieuwe verplichtingen vanaf 1 januari 2013

Op 1 januari 2013 treedt het Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders in werking (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 juli 2012). Ook het bijhorende uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 wordt dan van kracht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus 2012).

Deze nieuwe regelgeving impliceert dat alle huurwoningen waarvoor een nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten na 31 december 2012 uitgerust moeten zijn met voldoende rookmelders. Voor de bestaande huurovereenkomsten geldt de volgende gefaseerde invoering van deze verplichting:

 • voor sociale huurwoningen:
  • indien gebouwd voor 1950: tegen 1 januari 2014;
  • indien gebouwd vanaf 1950 en voor 1970: tegen 1 januari 2015;
  • indien gebouwd vanaf 1970 en voor 1980: tegen 1 januari 2016;
  • indien gebouwd vanaf 1980: tegen 1 januari 2017.
 • voor andere woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd:
  • indien gebouwd voor 1945: tegen 1 januari 2016;
  • indien gebouwd vanaf 1945: tegen 1 januari 2019.

Om aan de rookmeldersverplichtingen te voldoen moet de zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke bouwlaag uitgerust zijn met minstens één rookmelder. In kamerwoningen moet bovendien elke kamer én elke gemeenschappelijke kookruimte uitgerust zijn met een rookmelder. Deze rookmelders moeten aan bepaalde (kwaliteits)normen voldoen. Over het type en de plaatsing van rookmelders werden bijkomende richtlijnen gepubliceerd.

Het bewijs van plaatsing van (voldoende) rookmelders moet aan de huurovereenkomst worden gehecht.

De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop- en installatiekosten van de rookmelder, de huurder voor het onderhoud en de vervangingskosten na afloop van de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij. Het bewijs dat de rookmelder effectief is geplaatst moet aan het huurcontract worden gehecht.

Bij een administratieve procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring (artikel 15 van de Vlaamse Wooncode) zal het ontbreken van (voldoende) rookmelders niet worden gequoteerd. Deze inbreuk zal op zich bijgevolg niet leiden tot een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsbesluit. Maar als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, dan wordt ze in de regel als ‘niet-conform’ beschouwd. Als de verhuurder voor zo’n woning een conformiteitsattest aanvraagt, zal hem dat dus worden geweigerd. Bovendien riskeert de eigenaar de sancties die vermeld zijn in titel III, hoofdstuk V, van de Vlaamse Wooncode (namelijk de verplichting om werken uit te voeren of indien nodig te herbestemmen of te slopen en strafrechtelijke handhaving).