Samenvallen jaarlijkse vakantie met ziekteverlof – Quid?

Samenvallen jaarlijkse vakantie met ziekteverlof – Quid?

Op 21/06 jl. wees het Europees Hof van Justitie, in de zaak C‑78/11, een arrest als antwoord op een prejudiciële vraag gesteld door het Tribunal Supremo te Spanje. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betrof de uitlegging van artikel 7, lid 1, van richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd. Aanleiding was een nationale procedure waarin de vakbonden erkenning poogden te verkrijgen van het recht van bepaalde werknemers om hun jaarlijkse vakantie met behoud van loon te nemen, ook al valt deze vakantie samen met een afwezigheid wegens ziekte (tijdelijke arbeidsongeschiktheid).

Het Hof maakte de overweging dat het doel van het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon erin bestaat, de werknemer in staat te stellen uit te rusten en over een periode van ontspanning en vrije tijd te beschikken. Daarin verschilt het van het doel van het recht op ziekteverlof, aldus nog het Hof. Ziekteverlof wordt de werknemer toegekend om te kunnen herstellen van een ziekte die tot arbeidsongeschiktheid leidt.Uit Europese rechtspraak die betrekking heeft op een werknemer die arbeidsongeschikt is vóór het begin van een periode van jaarlijkse vakantie met behoud van loon, volgt dat het tijdstip waarop deze ongeschiktheid is ingetreden feitelijk irrelevant is.

Bijgevolg heeft de werknemer concreet het recht om zijn met een periode van ziekteverlof samenvallende jaarlijkse vakantie met behoud van loon, ongeacht het tijdstip waarop deze arbeidsongeschiktheid is ingetreden, op een later tijdstip te nemen. Dit alles voortvloeiende uit een interpretatie naar analogie van het Hof van haar eerder arrest van 10 september 2009, zaak C‑277/08, Francisco Vicente Pereda tegen Madrid Movilidad SA.

Deze nieuwe periode van jaarlijkse vakantie, die overeenkomt met de duur van de overlapping van de aanvankelijk vastgestelde periode van jaarlijkse vakantie en het ziekteverlof, waarop de werknemer recht heeft na zijn herstel, kan in voorkomend geval worden vastgesteld buiten de overeenkomstige referentieperiode voor de jaarlijkse vakantie