Singapore nu ook gebonden door het Haags verdrag inzake bedingen van forumkeuze

Singapore nu ook gebonden door het Haags verdrag inzake bedingen van forumkeuze

Sinds 1 oktober 2016 is het Haags verdrag inzake bedingen van forumkeuze, dat voor de EU-lidstaten (met uitzondering van Denemarken) al een jaar geleden in werking trad, ook in Singapore van toepassing.

Het verdrag bepaalt ondermeer dat wanneer partijen in een internationale burgerlijke (met uitzondering van o.a. consumenten- en arbeidszaken) of commerciële context (een) rechtbank(en) van een verdragssluitende staat aanduiden om exclusief over een geschil te oordelen, die rechtbank(en) zich wel degelijk over de zaak moet uitspreken en de uitoefening van haar bevoegdheid dus niet mag afwijzen op grond van het feit dat een gerecht van een andere staat van het geschil kennis zou moeten nemen.

Parallel daarmee is een rechtbank van een andere verdragssluitende staat dan deze die partijen exclusief hebben aangewezen verplicht de procedure te schorsen of de vordering niet-ontvankelijk te verklaren wanneer zij wordt aangezocht te oordelen over een geschil waarop een exclusief forumkeuzebeding van toepassing is.

Met de inwerkingtreding wil Singapore zijn credibiliteit als internationaal centrum voor geschillenbeslechting vergroten (zie website van het SICC).

Hoewel op vandaag het verdrag nog maar in een beperkt aantal landen in werking is, kan het belang ervan in de toekomst mogelijks toenemen, en wel door de Brexit. Wanneer Groot-Brittannië niet langer als EU-lidstaat door het verdrag gebonden is, maar het verdrag als onafhankelijke staat ratificeert, wordt het verdrag een instrument dat de rechtszekerheid bewerkstelligt in de relaties die in het Verenigd Koninkrijk gevestigde particulieren en bedrijven met buitenlanders onderhouden.

(C) afbeelding: Someforofhuman