Start tijdig uw regularisatieprocedure op!

fiscale regularisatie

Start tijdig uw regularisatieprocedure op!

De afgelopen jaren kregen meer dan 200.000 Belgen een brief van de fiscus verwachten omdat zij nagelaten hebben een buitenlandse rekening aan te geven. Ze krijgen echter een uitweg via een regularisatieprocedure.

Fiscale regularisatie voor buitenlandse inkomsten

Wie een buitenlandse rekening aanhoudt, is immers overeenkomstig artikel 307 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen gehouden om die rekening in zijn fiscale aangifte op te nemen.

Hetzelfde geldt trouwens ook voor buitenlandse verzekeringsproducten en buitenlandse juridische constructies waar een belastingplichtige begunstigde van is.

De fiscus weet dat u buitenlandse inkomsten heeft

De tijd dat de fiscus geen weet had van buitenlandse rekeningen, verzekeringsproducten of constructies is uiteraard al lang voorbij. De Belgische fiscus ontvangt immers financiële gegevens uit meer dan 50 landen door de wereldwijde implementatie van richtlijnen omtrent automatische gegevensuitwisseling.

Financiële informatie over ingezetenen komt aldus quasi automatisch in handen van de fiscus en in het geval die informatie niet overeenstemt met een door de ingezetene ingediende aangifte, kan de fiscus een onderzoek opstarten dat uiteindelijk aanleiding kan geven tot het opleggen van belastingverhogingen, boetes en zelfs van strafrechtelijke sancties.

Welke regularisatieprocedure is er?

Belastingplichtigen die berouw tonen omtrent hun niet-aangifte, beschikken evenwel nog steeds over de mogelijkheid om hun fiscale toestand te regulariseren mits betaling van een regularisatieheffing. Die mogelijkheid bestaat op heden niet enkel voor ontdoken federale belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting) maar ook voor ontdoken Vlaamse belastingen (erf- en registratiebelasting).

  • De federale regularisatieprocedure voorziet in een permanente mogelijkheid tot regulariseren. Let wel: hoe langer u wacht, hoe hoger de regularisatieheffingen worden. Tot in 2020 stijgen die jaar na jaar.
  • De Vlaamse regularisatieprocedure is dan weer tijdelijk: belastingplichtigen hebben nog tot 31 december 2020 de tijd om de door hen ontdoken registratiebelastingen of erfbelastingen te regulariseren.

Analoog met de federale regelgeving, stijgen ook de tarieven van de Vlaamse regelgeving jaar na jaar tot in 2020. Beide regelgevingen bieden u fiscale en strafrechtelijke immuniteit.

Wilt u regulariseren of hebt u hieromtrent bijkomende vragen? Neem dan zeker contact met ons op. Bright biedt u graag advies en bijstand hierover.