Tijdskrediet en ouderschapsverlof: wijzigingen op til in 2017

Tijdskrediet en ouderschapsverlof: wijzigingen op til in 2017

Binnen de Nationale Arbeidsraad hebben de sociale partners op 20 december 2016 een akkoord gesloten op grond waarvan de reglementering inzake het tijdskrediet en het ouderschapsverlof opnieuw een aantal belangrijke wijzigingen ondergaat (CAO nr. 103ter).

Deze nieuwe regels zullen in werking treden na de publicatie van een uitvoerend koninklijk besluit, uiterlijk op 1 april 2017.

Tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet in de privésector, dat het mogelijk maakt om de prestaties bij de werkgever te schorsen, kan worden verkregen op basis van de CAO nr. 103 gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad. Deze CAO voorziet:

  • de toegangsvoorwaarden om tijdskrediet te bekomen: zonder motief, met motief, in het kader van een eindloopbaanstelsel;
  • de minimum- en maximumperiodes van het tijdskrediet alsook de verrekeningsregels voor de reeds genoten periodes;
  • de organisatieregels voor het tijdskrediet binnen de onderneming;
  • de procedure om het tijdskrediet bij de werkgever aan te vragen.

Het verkrijgen van tijdskrediet is niet automatisch gebonden aan het recht op onderbrekingsuitkeringen die door de RVA worden toegekend. De regels ter zake worden in een afzonderlijk koninklijk besluit vastgelegd.

De CAO nr. 103ter voorziet voor wat betreft het tijdskrediet in de volgende belangrijke wijzigingen:

  • het tijdskrediet zonder motief wordt integraal afgeschaft; Wie aldus toch nog gedurende een langere periode het werk zonder motief wil onderbreken, zal daarvoor op enige goodwill van de werkgever moeten rekenen en een schorsing van de arbeidsovereenkomst moeten onderhandelen.
  • anderzijds wordt het recht op tijdskrediet met motief ‘zorg’ gevoelig uitgebreid van 36 maanden (en in bepaalde gevallen 48 maanden) tot 51 maanden; Bedoeld wordt het tijdskrediet voor het zorgen voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar, het verlenen van palliatieve verzorging, het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid en het verzorgen van een gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar.
Het systeem van de landingsbanen, waarbij de werknemer op het einde van zijn loopbaan minder kan werken, blijft onverkort bestaan. Deze vorm van tijdskrediet kan worden toegepast vanaf de leeftijd van 55 jaar en een loopbaan van minstens 25 jaar, al dan niet met een uitkering.
Ook het tijdskrediet om een opleiding te volgen, blijft mogelijk, voor een peridoe van maximaal 36 maanden.
De nieuwe regels die CAO nr. 103ter introduceert, zullen van toepassing zijn op alle eerste aanvragen en verlengingsaanvragen, waarvan de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever na de datum van inwerkingtreding – uiterlijk 1 april 2017 – gebeurt. Alle eerste aanvragen en verleningsaanvragen waarvoor de kennisgeving aan de werkgever dateert van voor de inwerkingtreding blijven onder het toepassingsgebied van de huidige reglementering. Op vandaag kunnen de betrokken werknemers dus alsnog een tijdskrediet zonder motief bekomen, en blijft de maximale duur voor een tijdskrediet met motief ‘zorg’ behouden op 36 tot 48 maanden, al naargelang het motief.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof kan voor een periode van maximaal 4 maanden per kind in volledige onderbreking of het equivalent daarvan in deeltijdse onderbreking worden opgenomen. Op vandaag is enkel een voltijds, halftijds of een vijfde ouderschapsverlof mogelijk.

In het kader van de update van de cao die het tijdskrediet regelt, zijn de sociale partners tot een akkoord gekomen omtrent een meer flexibele invulling van het ouderschapsverlof. Voortaan kan het ouderschapsverlof ook in 1/10den worden opgenomen, per halve dag dus, wat interessant kan zijn voor ouders met een co-ouderschapsregeling of voor werknemers die enkel een woensdagnamiddag willen overbruggen.