Uitzendarbeid gaat mee met de tijd: afschaffing 48-uren regel en elektronische contracten

Uitzendarbeid gaat mee met de tijd: afschaffing 48-uren regel en elektronische contracten

Artikel 17, § 2 van de Uitzendwet (1) bepaalt nu nog dat de uitzendkracht uiterlijk binnen twee werkdagen vanaf de aanvang van de tewerkstelling een schriftelijke overeenkomst moet hebben ondertekend.

Mede omwille van de vaststelling dat deze regel vaak tot misbruiken leidt, komt hier binnenkort verandering in.

Elektronische ondertekening

Vanaf 1 oktober 2016 zal de arbeidsovereenkomst voor uitzendwerk moeten worden ondertekend voor aanvang van de arbeidsprestaties. Om dit te kunnen verwezenlijken hebben de sociale partners in de  Nationale Arbeidsraad een consensus bereikt over de volgende punten, die evenwel nog in wetgevende teksten moeten worden bevestigd (2):

  • de vaststelling van het begin van de opdracht zal via elektronische weg moeten worden meegedeeld;
  • een algemeen gebruik op de elektronische arbeidsovereenkomst in de uitzendsector moet de norm worden.

Concrete aanpak en overgangsperiode

De elektronische aangifte van de aanvang van arbeidsprestaties kan worden geregeld via de Dimona Mobile, waardoor de werkgever zijn werknemers via een elektronische weg bij de RSZ kan aangeven. Daarnaast is de RSZ momenteel nog aan het werken aan het project interim@work, op basis waarvan een uitzendkracht online zal kunnen nagaan welke Dimona-aangifte een uitzendkantoor voor hem heeft gedaan.

Los hiervan dringt er zich een aanpassing op van het juridisch kader zodat doeltreffend met elektronische arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid kan worden gewerkt. De wetgeving ter zake moet inderdaad worden gewijzigd zodat de ondertekening van een elektronische arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid niet enkel via de elektronische identiteitskaart kan, maar ook via andere vormen van elektronische handtekening. Bovendien dient aan een elektronische arbeidsovereenkomst dezelfde waarde en bewijskracht te worden toegekend als een geschreven arbeidsovereenkomst.

De sociale partners voorzien 1 oktober 2016 als de datum van inwerkingtreding van deze afspraken, maar houden eveneens rekening met een een gedoogperiode van drie maanden, tot en met 31 december 2016. Alle partijen moeten immers de kans krijgen om zich aan de nieuwe bepalingen aan te passen.

Sanctie

Wordt de arbeidsovereenkomst niet voor aanvang van de prestaties gesloten, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Op basis van het uitgangspunt dat het uitzendkantoor evenwel niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de nalatigheid van de uitzendkracht, zou deze sanctie evenwel geen toepassing vinden indien:

  • beide partijen hun bedoeling om een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te sluiten schriftelijk hebben vastgesteld;
  • het uitzendbureau voor de aanvang van de prestaties een ontwerp van elektronische arbeidsovereenkomst ter ondertekening heeft doorgestuurd aan de uitzendkracht, maar deze nagelaten heeft om deze overeenkomst tijdig te ondertekenen;
  • de uitzendkracht zijn arbeidsprestaties bij de gebruiker op het afgesproken tijdstip heeft aangevat;
  • het uitzendbureau een correcte Dimona-aangifte heeft gedaan.

Wij komen hierop terug van zodra de wetgever dit akkoord in de vigerende wetgeving heeft geïmplementeerd.

————————

(1) Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.

(2) Advies nr. 1.972 van de Nationale Arbeidsraad