Versoepeling voorwaarden tot uitkering dividenden aan 10% RV – vergis u evenwel niet!

Versoepeling voorwaarden tot uitkering dividenden aan 10% RV – vergis u evenwel niet!

In mijn vorig blogbericht informeerde ik u reeds over de mogelijkheid om belaste reserves uit de vennootschap uit te keren aan (het verlaagd tarief van) 10% roerende voorheffing in plaats van aan (het gebruikelijke tarief van) 25% roerende voorheffing, dit in het kader van een overgangsmaatregel n.a.v. de verhoging, met ingang van 1 oktober 2014, van de roerende voorheffing op de zogenaamde liquidatiebonus van 10 tot 25%.

In het kader van deze overgangsmaatregel kan een verlaging van de roerende voorheffing concreet worden gerealiseerd indien de belaste reserves worden uitgekeerd als dividend, hierop de roerende voorheffing van 10% wordt betaald en het ontvangen dividend onmiddellijk opnieuw wordt opgenomen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en aldaar ook gedurende een bepaalde periode wordt gehouden.

Om reden evenwel dat het verlaagd tarief enkel toepassing vond indien de opneming in het kapitaal plaatsvindt ‘tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober 2014’, betekende dit voor vennootschappen die per kalenderjaar werken dat de dividenduitkering én de kapitaalverhoging dienden te worden verricht uiterlijk op 31 december 2013.

Omwille van de praktische moeilijkheden die sommige vennootschappen ondervinden om de vereiste formaliteiten binnen de gestelde termijn te vervullen, heeft Minister van Financiën Koen Geens thans echter beslist om de voorwaarden enigszins te versoepelen.

Concreet dient (voor vennootschappen die per kalenderjaar werken) de dividenduitkering nog steeds te worden verricht ten laatste op 31 december 2013 (de roerende voorheffing alsdan te betalen tegen uiterlijk 15 januari 2014), maar de formele kapitaalverhoging voor de notaris kan plaatsvinden tot uiterlijk 31 maart 2014 (en hoeft dus niet meer vóór het jaareinde te gebeuren).

Bijkomend is wel vereist dat de vennootschap en de aandeelhouders zich wederzijds en uiterlijk op de datum van de toekenning of betaalbaarstelling van het dividend, verbinden om de kapitaalverhoging uit te voeren, resp. ten minste het verkregen dividend in het kapitaal in te brengen.

U heeft dus nog even de tijd om de verhoging van het kapitaal door te voeren en dit tot en met 31 maart 2014. Maar vergis u niet, de toekenning van het dividend en de wederzijdse verplichtingen dienen wél nog tegen het einde van dit jaar plaats te vinden. Indien u van deze maatregel dus nog gebruik wenst te maken, is een diligent optreden noodzakelijk.