Voordelig verlonen van uw werknemers via regime van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Voordelig verlonen van uw werknemers via regime van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

In het interprofessioneel akkoord 2007-2008 hebben de sociale partners besloten tot de invoering van een nieuw stelsel voor de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Dit akkoord werd geconcretiseerd in de Wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 en de CAO nr. 90 van de Nationale Arbeidsraad gesloten op 20 december 2007, en is van toepassing op ondernemingen uit de particuliere sector en sommige openbare instellingen.

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming, een groep van ondernemingen ofwel van een welomschreven groep van werknemers, op basis van objectieve criteria. Deze voordelen hangen dus af van de verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen, die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan.

Dit bonussysteem laat de werkgever toe zijn werknemers op fiscaal en sociaalrechtelijk gunstige wijze te verlonen. Het regime impliceert immers dat de bonus niet onderworpen is aan werknemersbijdragen RSZ noch aan de normale werkgeversbijdrage RSZ. De werkgever is op het uitbetaalde bedrag een bevrijdende heffing van 33% verschuldigd en de bonus alsook deze bijzondere heffing vormen voor hem een aftrekbare beroepskost.

In 2012 is het maximumbedrag van de bonus bepaald op € 2.430,00. Ingevolge de koppeling van dit bedrag aan de gezondheidsindex, zal dit bedrag voor 2013 worden verhoogd tot € 2.488,00 (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad uiterlijk in december 2012). Betaalt de werkgever meer dan deze bedragen, zal het bedrag van deze overschrijding onderworpen zijn aan de normale fiscale en sociale bijdragen.

Het initiatief om niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in te voeren gaat uit van de werkgever. Op het niveau van de onderneming kunnen deze voordelen worden ingevoerd via een collectieve arbeidsovereenkomst of voor werknemers voor wie er geen syndicale afvaardiging bestaat, naar keuze van de werkgever, via een collectieve arbeidsovereenkomst of via een toetredingsakte. Deze CAO of toetredingsakte wordt aangevuld met een toekenningsplan dat een aantal verplichte vermeldingen dient te bevatten.

Voor meer info kan u steeds contact opnemen met Mr. Nele Schelstraete.