Voorwaarden ontbinding en vereffening vennootschap in u00e9u00e9n akte versoepeld

Voorwaarden ontbinding en vereffening vennootschap in één akte versoepeld

Met de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (BS 14 mei 2014) heeft de wetgever de criteria om een vennootschap in één en dezelfde akte te ontbinden en te vereffenen, versoepeld.

Deze mogelijkheid werd ingevoerd in 2012. Een van de voorwaarden was evenwel dat er in de staat van activa en passiva geen passiva meer aanwezig waren. Dit betekende dat, indien men wou genieten van de gunstregel, er strikt gezien ook geen rekening-courant schuld meer mocht aanwezig zijn.

Vermits dit toch vaak het geval was, kwalificeerden vele vennootschappen niet en konden zij van de gunstmaatregel geen gebruik maken.

Deze voorwaarde wordt nu versoepeld. Voortaan wordt (enkel) vereist dat “alle schulden ten aanzien van derden terugbetaald [zijn] of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.”

Deze wetswijziging brengt twee belangrijke wijzigingen met zich mee:

  • ten eerste wordt dus enkel nog rekening gehouden met schulden ‘ten aanzien van derden’; dit betekent dat een eigen schuld in rekening-courant niet langer een obstakel zal vormen om uw vennootschap in één akte te ontbinden en te vereffenen;
  • ten tweede wordt ook de mogelijkheid van consignatie voorzien voor het geval uw vennootschap toch schulden aan derden heeft. In dat geval volstaat het om de nodige gelden daartoe te consigneren om toch van de snelle weg gebruik te kunnen maken.

De nieuwe regelgeving biedt ongetwijfeld een aantal interessante opportuniteiten.

Ze trad in werking op 24 mei 2014 en is onmiddellijk van toepassing.