Waar het Louboutin-schoentje juridisch knelt bij de Vrouwen Tegen Islamisering

Waar het Louboutin-schoentje juridisch knelt bij de Vrouwen Tegen Islamisering

Ingevolge een beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen van maandag jl. moest de vereniging Vrouwen tegen Islamisering van VB-politica Anke Van dermeersch binnen de 24 uren elk gebruik staken van de bekende Louboutin-schoenen in hun campagnemateriaal. Deze beslissing kwam in de loop van deze week uitgebreid in de geschreven en audiovisuele pers (De Morgen, De Standaard, deredactie.be, enz.). Christian Louboutin eiste in een kortgedingprocedure o.m. de onmiddellijke stopzetting van de campagne van de VTI.

De exacte overwegingen van de Antwerpse kortgeding rechter zijn mij niet bekend, maar uit de mededelingen in de pers kan afgeleid worden dat Christian Louboutin zich voor het verbod (o.m.) heeft beroepen op de merkenrechten die hij bezit op zijn befaamde rode zool. De voor Louboutin-schoenen typerende rode zool werd zowel bij het BBIE, het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom als bij het OHIM, het Office for Harmonization in the Internal Market (= het Europees merkenbureau) als merk gedeponeerd. Bijgevolg beschikt Louboutin over een Beneluxmerk dat geldt voor België, Nederland en Luxemburg (zie het depot op de site van de BBIE) én over een Gemeenschapsmerk dat geldt in de gehele EU (zie het depot op de site van het OHIM). Een kopie van het gedeponeerde beeldmerk treft u hier rechts aan.

Op basis van zijn rechten als merkhouder heeft Louboutin het recht om elk gebruik van zijn merk – zijnde i.c. de kenmerkende rode zool – te verbieden. De meest voor de hand liggende voorbeelden betreft het verbod op namaak: wanneer een concurrent-schoenenmaker damesschoenen op de markt zou brengen (de wetteksten spreken van “in het economisch verkeer brengen”) met een rode zool, dan kan Louboutin hier tegen optreden. In dat geval gebruikt de concurrent immers de rode zool – het ‘teken’ – ter onderscheiding van zijn waren, waardoor hij de rode zool als merk gebruikt. Daardoor begaat hij een merkinbreuk t.a.v. Louboutin.

Maar het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) voorziet eveneens in een bepaling die een merkhouder toelaat om ook het gebruik van zijn merk te verbieden wanneer het teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Met andere woorden een gebruik buiten het economisch verkeer. Art. 2.20 bepaalt dat een verbod kan worden opgelegd indien door het gebruik van dat teken:

  • ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of;
  • afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft Christian Louboutin zijn eis gestaafd door te stellen dat het gebruik van de bekende schoen in de campagne van Van dermeersch, laatstgenoemde ongerechtvaardigd voordeel trekt uit zijn bekende rode zolen, minstens dat zijn merk daardoor imagoschade oploopt doordat het geassocieerd zou kunnen worden met een extreemrechts politiek discours. Een toepassing m.a.w. van art. 2.20 BVIE. De Antwerpse kort geding rechter heeft (wellicht) op basis van deze overwegingen voorlopig elk verder gebruik door de VTI van de rode Louboutin-zool verboden.
Daarmee is de procedurele kous evenwel nog niet af. Indien de pers dienaangaande juist heeft verslaggegeven, dan betreft het een voorlopige beslissing in kortgeding. Een kortgedingrechter kan uitsluitend voorlopige maatregelen opleggen, en geen eindbeslissingen nemen. De uiteindelijk, definitieve beslissing ten gronde dient in een afzonderlijke procedure te gebeuren. Doch indien het bovenstaande klopt, zal naar alle waarschijnlijkheid ook de bodemrechter in het voordeel van de rode zolen van Louboutin oordelen.