Wijzigt de verblijfsregeling van de kinderen in tijden van Corona?

corona

Wijzigt de verblijfsregeling van de kinderen in tijden van Corona?

Het lijkt er steeds meer op dat de Coronamaatregelen ook na de Paasvakantie opnieuw zullen worden verlengd. Deze maatregelen hebben een verregaande invloed op het dagelijks leven van ons allen. Een vraag die zich dus ook de komende weken nog vaak zal stellen: kan mijn ex-partner het Corona-virus aangrijpen om de verblijfsregeling met de voeten te treden?

Één van de maatregelen die van overheidswege werd genomen ter bestrijding van het Corona-virus is dat alle niet-noodzakelijke verplaatsingen dienen te worden uitgesteld. Vele ouders stellen zich de vraag of het heen en weer vervoeren van de kinderen in het kader van de uitgestippelde verblijfsregeling een – al dan niet – noodzakelijke verplaatsing uitmaakt. Andere ouders worden dan weer geconfronteerd met de eigengereide beslissing van een ex-partner om de kinderen niet meer te brengen en bij zich te houden.

De Orde van Vlaamse Balies vaardigde op 1 april jl. een nota met een aantal richtlijnen uit [1], waarvan wij de belangrijkste kort voor u toelichten.

[1] Studiedienst Orde van Vlaamse Balies, “Nota Verblijfsregeling in tijden van Corona, quid?”

 

Uitgangspunt: structuur

Het uitgangspunt is steeds dat de verblijfsregeling die werd opgelegd in een vonnis of die werd overeengekomen in het kader van een EOT- en/of ouderschapsovereenkomst nageleefd dient te worden, ook in tijden van Corona, dit zowel in het belang van de ouders als in dat van de kinderen, die bovenal nood hebben aan structuur.

De Coronamaatregelen verbieden de wissel van de kinderen niet, meer nog : het weg en weer brengen van de kinderen wordt – niet in alleen in België – aanzien als een noodzakelijke verplaatsing [1].

[1] https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#009

Vragen? Contacteer ons vandaag nog.

 

In welke omstandigheden is het gerechtvaardigd om van de vastgelegde verblijfsregeling af te wijken?

In twee situaties zijn afwijkingen mogelijk. Een eerste situatie is evident degene waarbij de ouders in onderling overleg overeenkomen om van de initieel vooropgestelde regeling af te wijken, bv. om praktische beweegredenen (bv. indien de ene ouder thuis is en de andere dient te werken).

Anderzijds vormt ook een noodsituatie een rechtvaardigingsgrond voor het niet-naleven van de verblijfsregeling. Over welke situaties gaat het?

  • Eén van beide ouders is besmet met Corona of kwam (on)rechtstreeks in aanraking met het virus

Blijkt de ouder bij wie het kind verblijft besmet met het Corona-virus of kwam deze hiermee in aanraking, wordt aanbevolen het kind naderhand niet over te brengen naar de niet-besmette ouder, evident om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Anderzijds is het af te raden om het kind te brengen naar de ouder indien blijkt dat deze reeds besmet is geraakt of in aanraking kwam ermee tijdens de periode waarin het kind nog niet bij hem/haar verbleef.

  • Het kind is zelf besmet met Corona

Ook hier geldt dat het zieke kind niet wordt overgebracht van de ene ouder naar de andere, maar bij voorkeur “uitziekt” bij die ouder bij wie het kind op dat moment verblijft.

In beide gevallen dient u als ouder het gezond verstand te laten werken en dienen beslissingen te worden genomen met inachtneming van het belang van het kind én met respect voor de maatregelen die uiteindelijk maar 1 doel dienen, met name de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Is er een medisch attest voorhanden waarin een besmetting met het virus of een vermoeden daarvan wordt bevestigd, dient u te handelen overeenkomstig bovenstaande richtlijnen. Is er geen medisch attest voorhanden, noch enig andere indicatie die wijst op een mogelijke Coronabesmetting, dient de verblijfsregeling gewoon te worden nageleefd.

coronavirus

 

Welke verblijfsregeling dient men nu eigenlijk toe te passen? Deze die geldt tijdens het schooljaar of deze die geldt tijdens de schoolvakanties?

Rijst er discussie over welke regeling nu precies wanneer dient toegepast, nog dit: hoewel de lessen werden opgeschort, dient hetzelfde stramien te worden aangehouden als voorheen. Tijdens de Paasvakantie geldt de verblijfsregeling die specifiek werd overeengekomen voor schoolvakanties. Voor de periode daarbuiten en dus na afloop van de Paasvakantie geldt de regeling zoals specifiek overeengekomen voor tijdens het schooljaar. Dit alles uiteraard opnieuw behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord van de ouders.

 

Wat als ik word geconfronteerd met een ex-partner die deze crisis aangrijpt om het conflict opnieuw aan te wakkeren, kan ik hiertegen iets ondernemen?

Ja, zeker! Wordt u door de ex-partner voor een voldongen feit geplaatst en weigert men aan de overzijde om de geplande wissel te laten doorgaan in weerwil van reeds gemaakte afspraken, dan maakt de weigerachtige ouder zich schuldig aan het misdrijf van niet-afgifte van het kind, dat gesanctioneerd wordt door artikel 432 SW. Er kan klacht worden neergelegd bij de politie en/of (in het geval de niet-afgifte van het kind zich blijft herhalen en/of niet louter beperkt tot de Corona-crisis) klacht met burgerlijke partijstelling worden neergelegd bij de Onderzoeksrechter.

Daarnaast kan overeenkomstig artikel 387ter, §1, 3e lid B.W. de familierechtbank opnieuw worden gevat met verzoek de verblijfsregeling en/of de beslissing omtrent het ouderlijk gezag te herzien omwille van de aanhoudende weigering tot afgifte van het kind door de andere ouder.

Tot slot kan ook beroep worden gedaan op dwangmaatregelen ter naleving van de verblijfsregeling, desgevallend met behulp van de gerechtsdeurwaarder (artikel 387ter, §1, 4e lid).

 

Besluit

Alvorens zich onmiddellijk te laten verleiden tot procedures die u vaak (te) ver leiden, wint u best eerst advies in bij uw raadsman.

Aan alle ouders wordt alvast het advies meegegeven het gezond verstand te bewaren, het belang van het kind te laten primeren en boven alles deze gezondheidscrisis niet aan te grijpen als een wapen in de strijd tegen de andere ouder.

Heeft u vragen of ondervindt u problemen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij spreken hierover graag met u.

Contacteer ons vandaag nog.