Wettelijke vermelding

Hieronder treft u alle beschikbare juridische informatie aan omtrent deze website van Bright Advocaten. Indien u hieromtrent nog vragen zou hebben, kan u steeds contact opnemen met info@bright.legal.

Met betrekking tot het gebruik van deze website verwijzen we u ook graag naar onze pagina Privacy– en cookieverklaringVerder kan u ook onze algemene voorwaarden raadplegen, die van toepassing zijn op al onze dienstverlening.

1. Definities

Beheerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website uitbaat, zoals aangegeven in art. 3

Website: de website waarop U deze Juridische vermeldingen aantrof.

Bezoeker, U of Uw: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website bezoekt.

2. Toepassingsgebied

Elk bezoek aan en elk gebruik van de Website is onderworpen aan deze Juridische vermeldingen. Het bezoek en gebruik van (één van) deze website(s) houdt automatisch in dat U deze Juridische vermeldingen aanvaardt. Indien U deze Juridische vermeldingen niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten.

BV ovv. Bright Advocaten behoudt zich het recht voor om de op de Website vermelde voorwaarden, waaronder deze Juridische vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Juridische vermeldingen bij elk bezoek te consulteren.

3. Informatie omtrent BV ovv. CV Bright Advocaten

De Website wordt beheerd en uitgebaat door de BV ovv. CV Bright Advocaten, met zetel aan de Kwadestraat 157/20 te 8800 Roeselare en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0823.506.145.

4. Contactname

Voor algemene inlichtingen of jurdische vragen kunt u de administratie van BV ovv. CV Bright Advocaten bereiken via volgende gegevens:

U kan BV ovv. CV Bright Advocaten eveneens contacteren via het contactformulier op onze contactpagina.

5. Beschrijving en doel van de website

Met de Website biedt BV ovv. CV Bright Advocaten U in hoofdzaak volgende diensten aan:

  • het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent het kantoor Bright Advocaten, haar advocaten en de door haar aangeboden dienstverlening;
  • het aanbieden van gratis blogdienst met actuele juridisch nieuws;
  • het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent en het bieden van de mogelijkheid tot inschrijving voor juridische seminaries, waaronder Breakfast@Bright.
  • een communicatieplatform tussen U en BV ovv. CV Bright Advocaten, waar u gebruik van kan maken voor alle informatieverzoeken naar en elke soort communicatie tussen U en BV ovv. CV Bright Advocaten.

6. Gebruik

Indien U deze Juridische vermeldingen schendt of de Website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan BV ovv. CV Bright Advocaten U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.

7. Talen

Deze website kan U raadplegen in het Nederlands, Frans of Engels. Via deze site kan u geen overeenkomsten sluiten.

8. De technische stappen om tot de sluiting van een contract te komen

Via de Website kunnen geen contracten worden gesloten.

9. Het aanbod

BV ovv. CV Bright Advocaten levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar aanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare diensten. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site diensten als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het aanbod van BV ovv. CV Bright Advocaten op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. BV ovv. CV Bright Advocaten kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere diensten.

BV ovv. CV Bright Advocaten verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar sites. BV ovv. CV Bright Advocaten kan evenwel niet garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks de voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval BV ovv. CV Bright Advocaten geenszins aansprakelijk kan gesteld worden.

10. De prijzen

De prijzen en kosten op de Website worden weergegeven in euro. Alle prijzen worden door BV ovv. CV Bright Advocaten met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze Website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

11. Intellectuele eigendomsrechten

Door gebruik te maken van de Website erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van BV ovv. CV Bright Advocaten. Deze Website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan alsook de voorstelling en structuur van de erop vervatte informatie, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de BV ovv. CV Bright Advocaten.

De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website, in het bijzonder doch niet beperkt tot oplijsting voorgaande, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van de BV ovv. CV Bright Advocaten. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van BV ovv. CV Bright Advocaten.

In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft BV ovv. CV Bright Advocaten het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

12. Privacy

Meer informatie omtrent het privacybeleid van BVBA Gogo! Projects vindt u terug in onze Privacy- en cookieverklaring.

13. Dienstverlening

Elke dienstverlening verricht door Bright is onderworpen aan haar algemene voorwaarden.

© 2012, BV ovv CV Bright Advocaten (www.bright.legal). Ook op juridische teksten rust er auteursrecht, zodat het verboden is om zonder de toestemming van de auteur deze tekst gedeeltelijk of integraal te reproduceren of aan het publiek mee te delen.