Ondernemingen

Van de oprichting over het eigenlijke ondernemen, tot de overdracht of stopzetting, Bright staat u bij in elke stap van de levenscyclus van uw onderneming.

Hoe kunnen we u helpen?

Wegwijs in de reglementering omtrent handel en nijverheid

Ondernemen is handel drijven en daar komen heel wat regels bij kijken. Zeker in een B2C-context, enerzijds ter bescherming van de consument, anderzijds als garantie voor eerlijke handel. Wij maken u wegwijs in de regels op zowel nationaal als internationaal vlak. Dat kan gaan over regels in verband met kwaliteitsnormen, informatieverstrekking, prijszetting en etikettering, maar ook over regels die te maken hebben met productgarantie en productaansprakelijkheid. Bijstand nodig in geval van geschillen omtrent reglementering? Bright staat steeds voor u klaar.

Redactie van voorwaarden en handelscontracten

Bright is uw partner voor de revisie en redactie van zowel contract- of factuurvoorwaarden als van handelscontracten van welke aard ook:

  • distributiecontracten
  • agentuurcontracten
  • franchisecontracten
  • afname-en leveringscontracten
  • consultancy- en managementcontracten
  • confidentialiteits- en niet-concurrentieclausules
  • afspraken rond exclusiviteit

Onze ruime ervaring met dergelijke contracten zorgt ervoor dat we praktijkgericht maar ook juridisch onderbouwd advies verlenen. U kunt ook steeds bij ons terecht voor geschillen over de inhoud en uitvoering van contracten.

Bescherming van uw intellectuele eigendom

Ons team adviseert u inzake de bescherming van uw intellectueel eigendom zoals uw merknaam en logo, bepaalde producteigenschappen of procédés die uw bedrijf typeren. We staan u ook bij in het formaliseren van uw merk- en domeinnaamregistraties, octrooien, bescherming van tekeningen, modellen of software en bij desbetreffende geschillen.

Advies en bijstand inzake vennootschapsrecht

In de dagelijkse werking van uw onderneming moet u ook oog hebben voor tal van vennootschapsrechtelijke aspecten zoals bijvoorbeeld bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid, de organisatie van algemene vergaderingen, de rechten en plichten van aandeelhouders… Ook bij procedures tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder of verzet daartegen, of eventuele uittreding of uitsluiting van een aandeelhouder staat Bright aan uw zijde.

Begeleiding bij gerechtelijke reorganisatie

Schuldeiser van een onderneming in moeilijkheden? Of ondervindt uw onderneming zelf problemen ? Aan de hand van onze praktijkervaring met procedures van gerechtelijke reorganisatie voorzien we u in beide gevallen van het juiste advies en de nodige begeleiding.

Hoe kunnen we u helpen?

De keuze voor een share deal of een asset deal

Om een overnametraject vlot te laten verlopen is het belangrijk om eerst te bepalen wat precies het voorwerp van de geplande overname is. Indien zich dit enkel beperkt tot de handelsactiviteiten en (bepaalde) actiefbestanddelen, dan spreken we van een asset deal. Zijn het daarentegen de aandelen zelf die het voorwerp van de transactie vormen, dan spreken we van een share deal. Bright ondersteunt u bij het maken van de juiste keuze. 

Organisatie van een due diligence en het inbouwen van garanties

Zeker wanneer u kiest voor een overname van aandelen, dan is de voorafgaande fase van groot belang. Om aan wederzijdse verwachtingen te voldoen, kunnen een non-disclosure agreement, een letter of intent of een memorandum of understanding handige tools zijn. Wij helpen u bij zowel de uitvoering en organisatie van de due diligence als bij de redactie van de nodige contracten. 

Redactie van de eigenlijke contracten

Het sluitstuk van een transactie van activa, zowel als van aandelen ligt in de contractuele verankering van gemaakte afspraken in een uitgeschreven overnamecontract. Zeker in het geval van een aandelentransactie, waarvan het voorwerp veel verregaander is dan de overname van enkele afgelijnde bestanddelen, is een allesomvattende overeenkomst een absolute must. Bright begeleidt u bij de redactie van de eigenlijke contracten, voorzien van alle noodzakelijke verklaringen en waarborgen (representations and warranties). 

De organisatie van de postcontractuele fase

Vaak stoppen de contacten tussen overdrager en overnemer niet bij de ondertekening van het overnamecontract. Vaak is het zelfs niet aangewezen dat de relatie dan reeds stopt. Voor de overnemer kan het van belang zijn om nog enkele tijd steun van de overdrager te verkrijgen. Bright staat ook in deze fase van het proces voor u klaar bij het uitwerken en uitschrijven van postcontractuele afspraken, bijvoorbeeld omtrent target-gebonden overnameprijzen, niet-concurrentie en niet-afwerving. We redigeren ook management-en consultancy contracten of dienstencontracten in het algemeen. 

Hoe kunnen we u helpen?

Redactie van de contracten

Elk bouwverhaal begint bij voorkeur met een contract. Ons team helpt u bij het opstellen van contracten voor enerzijds de aankoop van een stuk grond of woning en anderzijds contracten met aannemers, bouwondernemingen en/of architecten. Wij helpen u niet alleen in de redactie van dergelijke contracten, maar ook in het geval van discussies of geschillen.

Administratief gebeuren

Bouwen of verbouwen brengt heel wat administratie met zich mee. Wij kennen de juiste mensen die u kunnen bijstaan wat betreft administratief en publiek recht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, bouw-en verkavelingsvergunningen, milieu- en bodemproblematieken, erfgoed en archeologie, nutsvoorzieningen… 

Uitvoering van werken

Bouwen of verbouwen brengt heel wat administratie met zich mee. Wij kennen de juiste mensen die u kunnen bijstaan wat betreft administratief en publiek recht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, bouw-en verkavelingsvergunningen, milieu- en bodemproblematieken, erfgoed en archeologie, nutsvoorzieningen… 

Vastgoedbeheer

Bij het beheer van onroerende goederen komt heel wat kijken. Zo vormt een onroerend goed vaak het voorwerp van een onverdeeldheid of mede-eigendom. U kunt bij ons terecht voor:

  • de aanstelling van een syndicus
  • de opstelling van de rechten en plichten van de mede-eigenaars
  • de redactie van de statuten van de vereniging van mede-eigenaars

U kunt ook steeds rekenen op ons deskundig advies over materies die betrekking hebben op uw eigen onroerend goed, zoals de vestiging van erfpacht- of opstalrechten, vruchtgebruik en erfdienstbaarheden.  

Vastgoedtransacties

Van plan om een gebouw te huren, verhuren, verkopen of door te verkopen? Dan is het belangrijk om rekening te houden met de specifieke wetgevingen, juridische constructies en transacties. U kunt ons inschakelen voor de opstelling van contracten van vastgoedbemiddeling, aan- en verkoopcontracten, verhuurcontracten, aan- en verkoop beloftes, onroerende leasing, timesharing… 

Eens het eigenlijke bouwproces van start gaat, botst u opnieuw op juridische aspecten, zoals bijvoorbeeld de respectering van bouwvergunningen en andere wettelijke verplichtingen. Samen lossen we discussies of geschillen tussen verschillende betrokken partijen op. 

Over Bright.

Bright is een team van advocaten, elk expert in zijn of haar domein. ‘The right man for the job’ zeg maar, de specialist die u nodig heeft en die u verdient.

 

Contact

Westwing Park 
Kwadestraat 153 bus 4/3
8800 Roeselare 
+32 51 20 28 76
info@bright.legal