Private vermogens

De bescherming en handhaving van uw privaat vermogen is onze topprioriteit. U kunt op ons rekenen voor familiaal juridisch en fiscaal advies bij het uitzetten van elke vorm van familiale (vermogens)planning. Daarnaast staan we u vakkundig en met de grootst mogelijke discretie bij in familiaal vermogensrechtelijke geschillen.

Hoe kunnen we u helpen?

Echtscheidingsprocedures

Bright staat vermogende particulieren bij in hun echtscheiding. We werken maximaal oplossingsgericht en streven te allen tijde een minnelijke regeling na (echtscheiding met onderlinge toestemming of EOT). Lukt dat niet, dan is een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (EOO) de te volgen weg.

We adviseren u bij het vorderen van noodzakelijke (voorlopige en beschermende) maatregelen en begeleiden u bij geschillen over de verblijfs- en/of onderhoudsregeling van gemeenschappelijke kinderen. Ook voor betwistingen over het gerechtigd zijn op/verschuldigd zijn van een persoonlijke onderhoudsuitkering, zowel tijdens als na de echtscheidingsprocedure, bent u bij Bright aan het juiste adres.

Vereffening-verdeling na echtscheiding

Een echtscheiding gaat noodzakelijk gepaard met de vereffening en verdeling van het ontbonden huwelijksstelsel. Ons team van experten houdt een jarenlange en uitgesproken expertise hier op na. De focus ligt op de bescherming van het opgebouwde vermogen en op de (correctie van) vermogensverschuivingen die zich tijdens het huwelijk (onterecht) hebben voorgedaan. De vrijwaring van (aanspraken op) aandelen van vennootschappen, handelszaken, effectenportefeuilles en overige financiële producten, kunstcollecties en verzekerings- en/of spaarproducten is voor Bright prioritair.

De vereffening-verdeling kan minnelijk geschieden (bij voorkeur), maar doorgaans wordt door de rechtbank een notaris aangesteld. Onder leiding van de notaris-vereffenaar begeleiden we u bij de verschillende werkzaamheden van gerechtelijke vereffening en verdeling. Een globale regeling kan ook te allen tijde tijdens de werkzaamheden worden afgesloten, wat overigens ook vaak het geval is.

Vereffening-verdeling na relatiebreuk

Steeds vaker worden we geconfronteerd met vereffeningen van boedels na beëindiging van een - wettelijke of feitelijke - samenwoningrelatie. Waar u bij wettelijk samenwonen nog kan terugvallen op een minimum aan rechtsregels, is de feitelijke samenwoning helemaal niet wettelijk geregeld. Ook dan is een vermogensrechtelijke afwikkeling tussen de partners evenwel onvermijdelijk.

Omdat er zo goed als geen rechtsregels over bestaan, is een grondige kennis van de (evolutie van de) ter zake geldende rechtspraak en rechtsleer primordiaal om uw belangen maximaal te behartigen. Bright heeft de afgelopen jaren hierin een bijzondere expertise opgebouwd, wat het voorwerp heeft uitgemaakt van menig publicatie in gezaghebbende literatuur.

Hoe kunnen we u helpen?

Vereffening-verdeling na overlijden

De afwikkeling van een nalatenschap is een complexe materie. De techniciteit van het erfrecht vereist een doorgedreven expertise om het verschil te maken. Een erfenisgeschil is doorgaans ook emotioneel geladen en professionele ondersteuning is daarom aangewezen.

Onze experten beschikken over een excellente kennis van het recht en geven in de materie menig opleiding aan zowel particulieren als professionele dienstverleners. Bright berekent uw erfrechtelijke aanspraken en neemt alle noodzakelijke maatregen om uw aanspraken maximaal te beschermen. Ook voor een vermogensonderzoek in het kader van een onterving kunt u bij ons terecht.

Betwistingen van schenkingen en testamenten

Bright begeleidt u bij betwistingen over schenkingen zoals in geval van:

 • onbekwaamheid van één van de contractpartijen
 • het niet-naleven van de vormvereisten en de aan de schenking verbonden voorwaarden, lasten en modaliteiten
 • ondankbaarheid
 • herroeping van schenkingen tussen echtgenoten
   

Ook in het kader van de afwikkeling van een nalatenschap komen schenkingen aan bod. Niet alleen de rechtstreekse schenkingen, maar alle handelingen die achterliggend een schenking uitmaken. Denk maar aan een verkoop tegen te lage prijs, een verkoop zonder dat de prijs wordt betaald, een kwijtschelding van schuld, een bank- of handgift, een cash afhaling en een begunstiging via levensverzekering.

Ook voor betwistingen van testamenten staan we u bij met raad en daad. Bijvoorbeeld:

 • indien het testament in eerder verdachte omstandigheden tot stand is gekomen, zoals de oudere leeftijd of gezondheidstoestand van de testator, of
 • in geval van bedrog of schriftvervalsing.
   

Ook het niet naleven van de vormvereisten van testamenten kan aanleiding geven tot betwisting.

Conflicten in het familiebedrijf oplossen

Conflicten komen voor in alle soorten en maten, ook in familiebedrijven. Is het dispuut onomkeerbaar en scheiden de wegen definitief, dan helpt Bright u met advies en bijstand. We bemiddelen tussen familieleden en werken pragmatische oplossingen uit. Ook staan wij familieleden bij in procedurele geschillen.

Wat het familiebedrijf betreft, verwijzen wij in het bijzonder graag naar onze publicatie “Het (familie)bedrijf & de overdracht”.

Aangifte nalatenschap

Ons team staat u bij in het naleven van uw fiscale verplichtingen naar aanleiding van een overlijden. We begeleiden u bij de invulling en indiening van de aangifte van nalatenschap, alsook bij de keuzes die u moet maken, bijvoorbeeld ingevolge een keuzebeding of verrekenbeding in het huwelijkscontract. Ook voor geschillen met de Vlaamse Belastingdienst kan u bij Bright terecht.  

Maar vooral ontzorgen wij u in een emotioneel moeilijke periode.

Hoe kunnen we u helpen?

Overdracht vermogen

Bright geeft u concreet advies op maat over de overdracht van uw vermogen. Wij zorgen ervoor dat uw vermogen toekomt aan wie u dat wil en dat latere discussies zoveel als mogelijk worden vermeden . Wij zorgen er uiteraard ook voor dat de overdracht zo fiscaal vriendelijk mogelijk wordt gerealiseerd.

Schenkingen en testamenten

Ons team begeleidt u bij het doen van schenkingen en het opmaken van testamenten. We adviseren u bij de voorwaarden, lasten en modaliteiten die u aan de overdracht van uw vermogen kunt koppelen en bekijken samen met u hoe u zich de controle en inkomsten op uw vermogen kunt voorbehouden.

Ook voor de totstandkoming en redactie van familiale schikkingen kunt u rekenen op onze begeleiding en ons advies. Zo trachten we toekomstige betwistingen in de kiem te smoren. Indien er reeds een betwisting is ontstaan, kunt u bij ons terecht om hierin te bemiddelen en u te begeleiden bij een oplossing van het conflict. 

Samenlevings- en huwelijkscontracten

Samenleven of huwen is iets mooi. Toch dwingt de realiteit ons stil te staan bij het feit dat het kan mislopen. Een relatiebreuk of echtscheiding is niet uit te sluiten. Bright wil op voorhand de lont uit het kruitvat halen. Wij zorgen voor de redactie van de documenten en maken dat alles op voorhand juridisch correct geregeld is.

Zorgvolmacht

Bright begeleidt u bij de opstelling van een zorgvolmacht. Hiermee anticipeert u op uw latere wilsonbekwaamheid, niet alleen door ouderdom, maar ook door onvoorziene omstandigheden. Met een zorgvolmacht geeft u volmacht aan één of meerdere vertrouwensperso(o)n(en) om, indien u zelf niet meer in staat bent om uw vermogen te beheren, dat in uw naam en voor uw rekening te doen. Hierdoor vermijdt u dat het beheer van uw vermogen wordt geblokkeerd en (voortdurende) tussenkomst van de rechter is vereist, of dat een derde bewindvoerder over uw vermogen wordt aangesteld. 

Ook met het oog op successieplanning werken we best proactief een regeling uit en wacht u beter niet tot het te laat is. Ook voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en een fiscale optimalisatie in extremis kan een zorgvolmacht haar nut bewijzen.

Overdracht van het familiebedrijf

Bij de overdracht van uw familiebedrijf komen heel wat zaken kijken. Niet alleen is dit doorgaans een zeer emotionele gebeurtenis, er zijn ook heel wat juridische aspecten die de nodige aandacht vergen:

 • Hoe komt zo’n overdracht juridisch correct tot stand?
 • Hoe kunt u zich als overdrager de gewenste controle en inkomsten voorbehouden?
 • Hoe vermijdt u latere betwistingen tussen erfgenamen?
 • Hoe optimaliseert u de overdracht op fiscaal vlak?
   

Bright zorgt ervoor dat de overdracht juridisch correct geregeld wordt zodat er later zo weinig mogelijk conflicten kunnen ontstaan. Wat het familiebedrijf betreft, verwijzen we in het bijzonder graag naar ons boek “Het (familie)bedrijf & de overdracht”.

Fiscale regularisatie

Tot slot kan u bij Bright terecht voor de repatriëring van gelden en/of producten uit het buitenland. We begeleiden u in de fiscale regularisatie en garanderen daarbij vanzelfsprekend maximale discretie.

Over Bright.

Bright is een team van advocaten, elk expert in zijn of haar domein. ‘The right man for the job’ zeg maar, de specialist die u nodig heeft en die u verdient.

 

Contact

Westwing Park 
Kwadestraat 153 bus 4/3
8800 Roeselare 
+32 51 20 28 76
info@bright.legal